O NAS

Pomysł powołania Fundacji Promovendi narodził się wśród grupy przyjaciół, którzy zauważyli silną potrzebę realizacji działań wspierających edukację, kulturę, naukę oraz rozwój różnych grup społecznych, co stało się głównym celem Fundacji.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

1)wspieranie, inicjowanie oraz promowanie wszelkich przedsięwzięć zgodnych z jej celami statutowymi;

2)współpracę z władzami lokalnymi i krajowymi, organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie realizacji celów Fundacji;

3)współpracę z ośrodkami naukowymi i edukacyjnymi, instytucjami biznesowymi, przedsiębiorcami oraz innymi podmiotami krajowymi i międzynarodowymi o takich samych lub podobnych celach statutowych;

4)działalność badawczą, edukacyjną, promocyjną, wydawniczą i informacyjną o zasięgu krajowym i międzynarodowym, zgodną z celami działania Fundacji, w tym:

  • publikowanie materiałów o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, naukowym, promocyjnym i szkoleniowym, raportów i ekspertyz wspierających działania Fundacji lub będących efektem realizacji celów statutowych,
  • prowadzenie innej działalności edycyjnej, redakcyjnej oraz wydawniczej;

5)organizację i współorganizację krajowych i międzynarodowych projektów i przedsięwzięć, zgodnych z celami Fundacji, w tym między innymi:

  • naukowych (konferencji, kongresów, sympozjów, wykładów, sesji naukowych, seminariów, targów, pokazów, odczytów i wystaw, szkoleń, warsztatów, konkursów, akcji promocyjnych, akademii, programów doradztwa i mentoringu)
  • kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych;
  • innych form przekazywania wiedzy oraz wspierania i promowania celów statutowych Fundacji, z uwzględnieniem opracowania i wdrażania projektów finansowanych przez osoby i instytucje zewnętrzne, w tym także z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej;

6)inne działania umożliwiające realizację celów statutowych m.in.:

  • przyznawanie nagród i wyróżnień,
  • programy finansowe i stypendialne.