Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka Okiem Młodego Naukowca” – 1 Edycja, 10.06.2017 r., Łódź

W dniu 10.06.2017 r. w Centrum Biznesowym „Faktoria” znajdującym się w Łodzi ul. Dowborczyków 25 odbyła się pierwsza edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej„ Nauka Okiem Młodego Naukowca”, której organizatorem była Fundacja Promovendi. Konferencja była wydarzeniem naukowym skierowanym głównie do studentów, doktorantów oraz młodych naukowców. Jej interdyscyplinarny charakter pozwolił, by prezentowane prace badawcze jak również przeglądowe, prezentowane w formie posteru lub prezentacji multimedialnej, obejmowały całą tematykę poruszaną przez uczestników Konferencji w swoich pracach naukowych. Nad merytoryką Konferencji czuwał siedemnastoosobowy Komitet Naukowy zrzeszający członków z różnych Uczelni a także przedstawicieli przemysłu. Wydarzenie zostało objęte patronatem przez Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Witolda Stępnia, Program „Młodzi w Łodzi”, Porozumienie Doktorantów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Rektora Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Łódzkiego, a także Radio Żak. W Konferencji wzięło udział ponad 100 uczestników z 35 różnych Uczelni i jednostek naukowo-badawczych, w tym również zagranicznych. W pierwszej części wydarzenia odbyło się szkolenie nt. „Autoprezentacja – jak zrobić dobre wrażenie” prowadzone przez Panią mgr Alicję Rasmus. W  dalszej części, uczestnicy zaprezentowali swoje prace podczas sesji posterowej. Spośród 24 posterów organizatorzy wraz z członkami Komitetu Naukowego wyłonili jeden, którego autor otrzymał dyplom oraz nagrodę. Trzecią część Konferencji stanowiły sesje plenarne, na których uczestnicy przedstawiali swoje prace w formie prezentacji multimedialnych. Sesje plenarne obejmowały pięć paneli tematycznych przygotowanych zgodnie z dziedzinami prac uczestników: Nauki Przyrodnicze, Nauki Medyczne i o Zdrowiu, Nauki Ścisłe i Techniczne, Nauki Humanistyczne i Społeczne oraz Nauki Prawne i Ekonomiczne. Autorzy najlepszych prezentacji w każdym panelu zostali nagrodzeni. Oprócz samego uczestnictwa w Konferencji oraz szkoleniu uczestnicy mieli możliwość opublikowania swoich prac w Książce recenzowanych artykułów pokonferencyjnych ISBN: 978-83-946991-5-4 oraz w czasopiśmie naukowym „World Scientific News”  (lista B – 6 pkt. MNiSW). Nadesłane abstrakty wystąpień zostały opublikowane w Książce abstraktów ISBN: 978-83-946991-4-7. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu oraz wygłoszenie prezentacji czy przedstawienie posteru. Osoby nagrodzone podczas Konferencji: Najlepszy poster Konferencji – Olga Sneka-Płatek (Politechnika Łódzka), temat: CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA AKTYWNOŚĆ BIMETALICZNYCH KATALIZATORÓW Ag-Pd; Najlepsza prezentacja panelu Nauki Przyrodnicze – Paweł Solarczyk (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), temat: ZMIANY W ZAWARTOŚCI MCFA W MLEKU KRÓW W ZALEŻNOŚCI OD FAZY LAKTACJI; Najlepsza prezentacja panelu Nauki Medyczne i o Zdrowiu – Michał Łuniewski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), temat: Bordetella pertussis – powracający patogen; Najlepsza prezentacja panelu Nauki Ścisłe i Techniczne – Zuzanna Świrska (Politechnika Łódzka), temat: STABILIZACJA SUPERPARAMAGNETYCZNYCH NANOCZĄSTEK TLENKU ŻELAZA (II, III); Najlepsza prezentacja panelu Nauki Humanistyczne i Społeczne – Joanna Gutral (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie), temat: EFEKT POZYTYWNOŚCI W POSTRZEGANIU SIEBIE NA PRZESTRZENI CZASU; Najlepsza prezentacja panelu Nauki Prawne i Ekonomiczne – Piotr Głogowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), temat: JĘZYK OBCY JAKO NARZĘDZIE BADACZA.

Komitet Organizacyjny Konferencji