Statut

Statut
Fundacji PROMOVENDI

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Promovendi”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatorów – Norberta Kępczaka, Ewelinę Pabjańczyk-Wlazło oraz Agnieszkę Firazę, aktem notarialnym Repertorium A nr 6251/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. sporządzonym w Łodzi przez Notariusza Annę Sejdak, działa w szczególności na podstawie:

1. ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.);
2. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego oraz o wolontariacie (Dz. U. z 2010 nr 234 poz. 1536 j.t. z późn. zm.);
3. postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź w województwie łódzkim.
3. Dla wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może prowadzić działalność zagranicą w zakresie określonym obowiązującym prawem oraz niniejszym statutem.
4. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy
z innymi podmiotami.
5. Fundacja może posiadać i tworzyć oddziały, zakłady, filie, centra lub inne terenowe jednostki organizacyjne na obszarze jej działania, które mogą posiadać osobowość prawną.
6. Fundacja może przystępować do organizacji, spółek, stowarzyszeń i innych fundacji, w tym także o charakterze międzynarodowym.
7. Fundacja posiada osobowość prawną, a nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

§ 3

1. Fundacja może używać skrótu swojej nazwy i wyróżniającego ją znaku graficznego oraz posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
2. Fundacja posługuje się pieczęcią oraz logotypem, których wzór określa odpowiednia Uchwała Zarządu Fundacji.

§ 4

Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 5

Nadzór nad Fundacją, ze względu na jej cele, sprawuje minister właściwy do spraw nauki i szkolnictwa wyższego.

§ 6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, tytuły, stypendia oraz inne nagrody i wyróżnienia związane z działalnością Fundacji i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział II. Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

§ 7

1. Głównym celem Fundacji są działania wspierające edukację, kulturę, naukę oraz rozwój różnych grup społecznych, a ponadto:

a) współpraca z ośrodkami edukacyjnymi, szkołami, uczelniami, ośrodkami naukowymi oraz jednostkami naukowo-badawczymi;
b) działania na rzecz integracji międzynarodowej oraz budowanie i rozwijanie kontaktów i współpracy w zakresie edukacji i wychowania;
c) popularyzacja polskiej nauki i działań naukowców;
d) inicjowanie, wspieranie i promowanie działalności edukacyjnej na rzecz wszechstronnego rozwoju i wzrostu poziomu edukacji społeczeństwa;
e) działania mające na celu podnoszenie kwalifikacji i zwiększające szanse zatrudnienia;
f) pozyskiwanie środków wspomagających procesy kształcenia;
g) wspieranie i realizacja innowacyjnych programów edukacyjnych, badawczych i wdrożeniowych;
h) działania wspomagające rozwój interdyscyplinarności, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań w praktyce gospodarczej;
i) współpraca ze sferą biznesu i przemysłu, w tym transfer technologii i komercjalizacja wyników badań.

2. Dodatkowymi celami Fundacji są:

a) niesienie pomocy osobom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej;
b) działania na rzecz osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, zmierzające do zwiększenia dostępności edukacji dla tych osób oraz ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym;
c) upowszechnianie sportu i aktywnego wypoczynku oraz działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

1. wspieranie, inicjowanie oraz promowanie wszelkich przedsięwzięć zgodnych z jej celami statutowymi;
2. współpracę z władzami lokalnymi i krajowymi, organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie realizacji celów Fundacji;
3. współpracę z ośrodkami naukowymi i edukacyjnymi, instytucjami biznesowymi, przedsiębiorcami oraz innymi podmiotami krajowymi i międzynarodowymi o takich samych lub podobnych celach statutowych;
4. działalność badawczą, edukacyjną, promocyjną, wydawniczą i informacyjną o zasięgu krajowym i międzynarodowym, zgodną z celami działania Fundacji, w tym:

a) publikowanie materiałów o charakterze informacyjnym, edukacyjnym,
naukowym, promocyjnym i szkoleniowym, raportów i ekspertyz wspierających działania Fundacji lub będących efektem realizacji celów statutowych,
b) prowadzenie innej działalności edycyjnej, redakcyjnej oraz wydawniczej;

5. organizację i współorganizację krajowych i międzynarodowych projektów i przedsięwzięć, zgodnych z celami Fundacji, w tym między innymi:

a) naukowych:

– konferencji, kongresów, sympozjów, wykładów, sesji naukowych, seminariów, targów, pokazów, odczytów i wystaw,
– szkoleń, warsztatów, konkursów, akcji promocyjnych, akademii, programów doradztwa i mentoringu;

b) kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych;

c) innych form przekazywania wiedzy oraz wspierania i promowania celów statutowych Fundacji, z uwzględnieniem opracowania i wdrażania projektów finansowanych przez osoby i instytucje zewnętrzne, w tym także z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej;

6. inne działania umożliwiające realizację celów statutowych m.in.:

a) przyznawanie nagród i wyróżnień,
b) programy finansowe i stypendialne.

§ 9

1. Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej jest:

82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
18.12.Z – pozostałe drukowanie;
18.13.Z – działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku;
18.14.Z – introligatorstwo i podobne usługi;
46.49.Z – sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;
46.90.Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
47.19.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
47.81.Z – sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
47.82.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
47.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet;
47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami;
58.11.Z – wydawanie książek;
58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza;
59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem;
63.12.Z – działalność portali internetowych;
63.99.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
70.21.Z – stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
71.12.Z – działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
71.20.B – pozostałe badania i analizy techniczne;
72.11.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;
72.19.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
72.20.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
73.12.B – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
73.12.C – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet);
73.12.D – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
73.20.Z – badania rynku i opinii publicznej;
74.30.Z – działalność związana z tłumaczeniami;
74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
77.40.Z – dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
78.10.Z – działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
79.90.C – pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
82.19.Z – wykonywanie fotokopii, przygotowanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
82.99.Z – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
85.59.A – nauka języków obcych;
85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
85.60.Z – działalność wspomagająca edukację;
88.10.Z – pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
88.99.Z – pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych;
93.11.Z – działalność obiektów sportowych;
93.13.Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem;
93.21.Z – działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
94.11.Z – działalność organizacji komercyjnych i pracodawców;
94.12.Z – działalność organizacji profesjonalnych;
94.12.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;

3. Zatrudnienie, zasady i wielkość wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Fundacji określa Zarząd.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 10

Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski w kwocie 3500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych), z czego 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) przeznaczony jest na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej.

§ 11

Majątek Fundacji stanowią:

1. fundusz założycielski;
2. darowizny, spadki, zapisy;
3. subwencje, dotacje, dofinansowania, granty;
4. dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
5. dochody z działalności gospodarczej;
6. lokaty i odsetki bankowe;
7. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;
8. inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte w toku działania Fundacji.

§ 12

Dochodami Fundacji są:

1. dochody z działalności gospodarczej;
2. dotacje i subwencje, spadki, zapisy i darowizny;
3. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;
4. dochody z papierów wartościowych oraz rzeczy ruchomych i nieruchomych przekazanych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;
5. dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
6. dochody z instrumentów finansowych w tym lokat bankowych, odsetki;
7. środki pozyskane z funduszy zewnętrznych;
8. inne wpływy.

§ 13

1. Majątkiem Fundacji zarządza Zarząd.
2. Dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej Fundacji przeznaczane są na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział IV. Organy Fundacji

§ 14

1. Organami Fundacji są:

a) Zgromadzenie Fundatorów;
b) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem;
c) Rada Fundacji, zwana dalej Radą.
2. Zarząd, drogą uchwały, może powołać:
a) Radę Honorową Fundacji, zwana dalej Radą Honorową;
b) organy doraźne usprawniające działalność Fundacji, oraz określić ich zakres kompetencji i tryb działania.

§ 15

Zgromadzenie Fundatorów

1. Zgromadzenie Fundatorów dożywotnio stanowią osoby, które przed notariuszem wyraziły oświadczenie woli ustanawiające Fundację Promovendi.
2. Zgromadzenie Fundatorów:

a) nadaje statut Fundacji i wprowadza w nim zmiany;
b) powołuje i odwołuje członków Zarządu;
c) powołuje i odwołuje członków Rady oraz wyznacza Przewodniczącego Rady;
d) podejmuje decyzje o połączeniu Fundacji z inną organizacją lub jej odłączeniu;
e) podejmuje decyzję w sprawie likwidacji Fundacji;
f) rozstrzyga sprawy sporne, nieokreślone w niniejszym Statucie.

3. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej.
4. Członek Zgromadzenia Fundatorów może pełnić funkcję członka Rady lub członka Zarządu.
5. Fundator może odstąpić od czynnego działania na rzecz Fundacji, składając pisemne oświadczenie, którego wzór określa odpowiednia uchwała Zgromadzenia Fundatorów.

§ 16

Zarząd

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 osób, w tym Prezesa, zastępcy Prezesa (Wiceprezesa) i Sekretarza, powoływanych przez Zgromadzenie Fundatorów, w systemie bezkadencyjnym;
2. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów mogą być członkami Zarządu.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje:

a) z dniem złożenia pisemnej rezygnacji przez członka Zarządu;
b) na skutek odwołania przez Zgromadzenie Fundatorów, na wniosek Rady poparty większością 2/3 głosów, w przypadku:
– gdy członek Zarządu podjął działalność, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji lub istotnie narusza postanowienia Statutu,
– szkodliwego działania na rzecz Fundacji,
– choroby lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji członka;
c) śmierci.

4. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
5. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

a) realizacja i organizowanie działalności statutowej Fundacji;
b) opracowywanie planów finansowych Fundacji;
c) zarządzanie majątkiem Fundacji;
d) sporządzanie sprawozdania finansowego oraz merytorycznego z działalności Fundacji;
e) ustalanie wielkości i wymiaru zatrudnienia oraz wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji;
f) tworzenie, przekształcanie i likwidowanie jednostek organizacyjnych Fundacji, określanie zadań i nadzorowanie ich działalności.

6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą działalności w obszarze celów Fundacji.
7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów i wymagają obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu Fundacji.
8. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa i odbywają się w miarę potrzeb.
9. W umowie między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady oraz inny członek Zarządu działając łącznie.
10. W umowie między Fundacją a członkiem Rady oraz w sporze z nim Fundację reprezentuje Prezes lub Zastępca Prezesa i Sekretarz działając łącznie.

§ 17

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes lub Zastępca Prezesa i Sekretarz działając łącznie.
2. W sprawach dotyczących zatrudnienia pracowników oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes i inny członek Zarządu działając łącznie.
3. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają wszyscy członkowie Zarządu działając łącznie.

§ 18

Nie jest dopuszczalne:

1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi;
2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
4. kupowanie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz od ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 19

Rada

1. Rada powoływana jest przez Zgromadzenie Fundatorów w systemie bezkadencyjnym i składa się z minimum 3 osób.
2. Zgromadzenie Fundatorów wyznacza Przewodniczącego Rady spośród jej członków.
3. Przewodniczący Rady wskazuje Wiceprzewodniczącego spośród członków Rady, który zastępuje Przewodniczącego podczas jego nieobecności.
4. Członkostwo w Radzie ustaje:

a) z dniem złożenia pisemnej rezygnacji członka Rady;
b) na skutek odwołania członka Rady przez Zgromadzenie Fundatorów w przypadku:
– gdy członek Rady podjął działalność, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji lub istotnie narusza postanowienia Statutu,
– szkodliwego działania na rzecz Fundacji,
– choroby lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji członka;
c) na skutek śmierci.

5. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
6. Członkiem Rady może być Członek Zgromadzenia Fundatorów.
7. Do zadań Rady należy w szczególności:

a) wytyczanie głównych kierunków działalności i rozwoju Fundacji;
b) nadzór nad działalnością Fundacji;
c) popularyzacja celów, dla których powstała Fundacja;
d) opiniowanie rocznych sprawozdań i planów finansowych oraz sprawozdań merytorycznych przygotowanych przez Zarząd;
e) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd;
f) występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
g) przedstawianie projektów zmian Statutu;

8. Rada może występować do Zarządu z wnioskiem o powołanie członka Rady Honorowej.
9. Rada obraduje na posiedzeniach odbywających się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Zarządu, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wpływu wniosku. Wniosek można złożyć elektronicznie.
10. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów i wymagają obecności co najmniej połowy składu Rady. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

Rozdział V. Rozwiązanie i likwidacja fundacji

§ 20

1. Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidacja Fundacji może nastąpić w drodze uchwały Zgromadzenia Fundatorów, podjętej bezwzględną większością głosów, przy obecności wszystkich Członków Zgromadzenia Fundatorów.
3. Likwidatora Fundacji powołuje Zgromadzenie Fundatorów.
4. Środki finansowe i majątek powstały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone, na mocy uchwały Zgromadzenia Fundatorów, na rzecz instytucji lub organizacji, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym przez Zarząd.
5. O likwidacji Fundacji Zarząd powiadamia ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego.

Rozdział VI. Przekształcenia Fundacji

§ 21

1. Fundacja może się połączyć z innym podmiotem, spółką lub organizacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie o którym mowa w pkt 1 § 21 lub odłączenie może nastąpić w drodze uchwały Zgromadzenia Fundatorów, podjętej bezwzględną większością głosów, przy obecności wszystkich Członków.

Rozdział VII. Zmiany Statutu

§ 22

Zmiana celu działania Fundacji lub Statutu Fundacji może być dokonana na mocy uchwały Zgromadzenia Fundatorów, podjętej bezwzględną większością głosów, przy obecności wszystkich Członków.

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe

§ 23

Zarząd, w imieniu Fundacji, składa ministrowi właściwemu ds. nauki i szkolnictwa wyższego coroczne sprawozdanie ze swojej działalności do 31 grudnia roku następnego.

§ 24

Statut wchodzi w życie z dniem powołania Fundacji.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.